มารู้จักบทบาทของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” ให้มากขึ้นกันดีกว่า

                จิตวิทยาทางการกีฬา หรือ Sports Psychology เป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ที่มีความจำเป็นสำหรับนักกีฬาทุกคนและทุกระดับการแข่งขันที่ต้องการชัยชนะ ซึ่งหลังจากที่เราได้นำเสนออาชีพน่าสนใจและคำนิยามลักษณะการทำงานของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” ไปในบทความก่อนหน้านี้ ซึ่งถือว่าในประเทศไทยยังมีความรู้และความเข้าใจต่ออาชีพนี้ค่อนข้างน้อย และในบทความนี้เราจึงมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักบทบาท ของ “นักจิตวิทยาการกีฬา” กันให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

UploadImage
กลุ่มที่ 1 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ ให้ความรู้ มีหน้าที่ในการให้การศึกษา มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและจบการศึกษาจากหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬา มีความรู้เฉพาะทางขั้นสูง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถของนักกีฬา ให้มีความสุขอยู่กับการเล่นกีฬาได้อย่างยาวนาน และใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

กลุ่มที่ 2 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ นักวิจัย มีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการกีฬา เพื่อนำมาพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาให้สูงขึ้น

กลุ่มที่ 3 นักจิตวิทยาการกีฬาที่ทำหน้าที่ ผู้ให้คำปรึกษา มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ซึ่งผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในกระบวนการให้คำปรึกษาและการเป็นผู้นำด้านการฝึกทักษะจิตใจ

จากข้อมูลในปีพ.ศ.2556 มีจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬามากขึ้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ ทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้คำปรึกษากับนักกีฬา

UploadImage